Machine Learning: Zero to Hero - Google

Khoá học Học máy cơ bản đến từ team Tensorflow - Google.

Machine Learning: Zero to Hero - Google

Bạn sẽ học được gì?

Học máy cơ bản

Nhập môn thị giác máy tính

Mô hình mạng nơ ron tích chập

Xây dựng bộ phân loại hình ảnh

Nội dung khóa học

3 chương5 bài học

Giới thiệu

1 bài học

1. Giới thiệu về khoá học

Ứng dụng học máy

3 bài học

1. Nhập môn Thị giác máy tính

2. Giới thiệu về mạng nơ ron tích chập

3. Xây dựng bộ phân loại hình ảnh

Kết thúc khoá học

1 bài học

1. Nhận chứng nhận

Yêu cầu

Biết lập trình cơ bản

Khả năng tự học